L'école expliquée aux parents - Քոլեջ, ավագ դպրոց և ապագան - Onisep

L'école expliquée aux parents - Քոլեջ, ավագ դպրոց և ապագան

Քոլեջ, ավագ դպրոց , աշկերտ  վերապատրաստման կենտրոն : Ծնողներին հստակ և մատչելի ձևով բազատրված է թե ինչ է տեղի ունենում սկսած քոլեջի առաջին տարվանից մինչև ավաq դպրոցի վերջին տարին :

Cette vidéo a été produite par

Vidéo publiée en mars 2017